Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az üdvösseg útja

ÜDVÖSSÉG ÚTJA

 

 

Hogyan találjuk meg az élő Istent? Az, hogy Isten élő és ható arról én, Módi Sándor teszek bizonyságot, mivel hétfajta betegségben szenvedtem, emberi síkon nem láttam reményt a gyógyulásra. Ezért kezdtem Isten keresni: református lévén elkezdtem templomba járni és Úrvacsorát is vettem és nem történt semmi. Itt közbevetem, hogy templomból hazafele a családot előreküldtem és bementem a kocsmába, és mikor kijöttem belém hasított a felismerés, hogy a mindenható Isten tehetetlen az életemben. Dicsőség Istennek megállt egy autó a kocsma előtt és egy hivő fiatalember szállt ki, látva az öltözetemet megkérdezte, hogy a templomban voltam-e, ekkor elindult egy rövid beszélgetés melynek az volt a lényege, hogy Istent csak a biblia és a Szentszellem vezetése által lehet megtalálni. Mivel nagyon kétségbe voltam esve ezért döntést hoztam, mint utolsó lehetőséget megragadtam és elkezdtem olvasni a Bibliát. Megmondva őszintén szimpla olvasmányként éltem meg a biblia történéseit, de nem adtam fel: tovább olvastam. Ekkor Isten küldött egy olyan embert, kin a Szentszellem kenete volt. Ő tárta fel az evangélium igazságát és több mint két évig vezetett igéről, igére. Dicsőség Istennek létrejött bennem a hit, meg kell jegyeznem nem értettem még, de éreztem, hogy ez működni fog, mert nem az értelmemmel tudtam, hanem szívemmel éreztem és ez reménységgel töltött el. Már tudtam Istent, hogy kell befogadni az életembe ahhoz, hogy működjön a mindenható Isten ereje. Ehhez újabb döntés kellett, nevezetesen akarok-e én Módi Sándor a. Mindenható Istennel szövetséget kötni és hajlandó vagyok-e az Ő parancsolatai szerint élni és e világi bűnöktől megválni, az-az Igazság Urához megtérni. Már reménykedtem, de mégis halogattam a döntést és ekkor jött az a éjszaka mikor olyan rosszul lettem, hogy nem láttam reményt a reggel megéléséhez sem. Akkor döntöttem, hogy megtérek és befogadom Jézus Krisztust, mint személyes megváltót. Másnap felültem a vonatra és olyan történt, mint ötévi utazásom alatt soha, nem volt senki sem a vonat fülkében. ezt egy jelnek fogtam fel, és hangosan elmondtam.

JÉZUS, ÉN BÜNÖS EMBER VAGYOK, ELISMEREM: TE VAGY AZ ÉLŐ ISTEN FIA, ELISMEREM, HOGY AZ ÉN BŰNÖMÉRT IS SZENVEDTÉL ÉS MEGFESZITTETÉL, HELYETTEM MEGHALTÁL A BÜNNEK ÉS HARMADNAP FELTÁMADTÁL A HALÁLBÓL AZ ÉN BÜNBOCSÁNATOMRA, EZÉRT ÉN BEFOGADLAK A SZIVEMBE, MINT SZEMÉLYES MEGVÁLTÓT.  ÉS MOST PEDIG KÉRLEK, LÉGY AZ ÉLETEM URA ÉS MUNKÁLKODJÁL AZ ÉN ÉLETEMBEN ÉS KÜLDD EL A SZENTSZELLEMET TANITÓKÉNT, GYÓGYITÓUL ÉS VIGASZTALÓUL AZ ATYA ISTE DICSŐSÉGEDRE, ÁMEN.
Másnap újra felültem a vonatra megint nem volt senki a fülkében és akkor önkéntelenül kinyílott a szám és megjegyeztem Uram az én testem a te templomod, ha jónak látod, építsd fel és megtörtént. Eltelt egy hét és nem vettem be gyógyszert. Nem mondom, hogy tudatos volt, inkább kellemes közérzet okán, de mikor ráeszméltem, meg akartam róla győződni és kimentem a vonaton a vécébe, s leguggoltam kb. tízszer és észre kellett vennem, hogy nem szédülök. Akkor először életemben éreztem Isten kegyelmét, mire olyan zokogás fogott el, hogy a célállomáson nem tudtam leszállni. E történés okán sok gondolat fogalmazódott meg bennem, naivan örültem és tudatosan figyeltem az egészségem állapotára, rájöttem a tökéletes Isten, tökéletes munkát végzett. Közben a Szentszellem vezetését is megtapasztaltam. Kimunkálta bennem, hogy figyeljek Isten beszédére, így szükségét éreztem, hogy nyilvánosan is megtérjek és fel vállaljam a keresztény életet. Innentől Isten nem csak a testemet építette föl, hanem a szellememet is feltámasztotta a halál állapotából. Olyan dolgok történtek velem, mi egyértelművé tette Isten jelenlétét az életemben. Innentől nem csak hinni tudtam Istenben, de már bíztam is benne, persze a hitem akkori állapota szerint. Fontosnak tartom megjegyezni, abban az időben elmélkedtem Isten igéjéről Máté-27/46–dik versében, mikor Jézus ismételten ragaszkodva kérdezi „miért hagytál el engem?”. Ennek okán eszembe jutott Mózes II. 20/5-ben leírtak, miszerint Isten kijelenti magáról, hogy „féltőn szerető Isten vagyok”.E két írás között ellenmondást véltem és őszintén méltatlankodtam, hiszen én azt gondoltam, hogy féltőn szerető Isten hogyan engedheti meg, hogy az ő szerelmetes fia ilyen kegyetlen halált szenvedjen el, s ekkor a Szentszellem leuralta az elmémet, és kijelentette. Isten annyira igazságos, hogy még a fiával sem vállal közösséget a bűnnel. Továbbá közölte, hogy az én, és a világ bűnét vette magára önként ezért kellett elszenvednie a kereszthalált. Közel 90 percig vezetett az evangélium igazságán és kijelentette, hogy Isten elsősorban igazságos, hisz a ő igazsága Szentséges igazság, mely felett nincs igazság és ez a Szentséges igazság tartja fent a világegyetemet. Figyelmeztetett: mindig minden igénél gondoljak a szeretetre és a szeretetből fakadó megtartásra, hiszen csak így lehet a mindenható Isten cselekedeteit megérteni.
Ma már meg vagyok győződve, hogy Isten beszéde igazság és cselekedete pedig jogosság. Boldoggá tesz az a tény, hogy kegyelemből így kaptam meg a Szentszellem keresztséget. Ma már meg vagyok győződve, hogy a Károli Gáspár által fordított szent evangélium alkalmas az üdvösségre, de csakis a Szentszellem vezetése által. Ezek után szükségét éreztem, hogy saját akaratomból megkeresztelkedjek. Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a vallásomat nem cseréltem le, hiszen nem a vallás, hanem a hit által lehet üdvösségre jutni. A vallásomat szülői tiszteletből tartottam meg, mivel nagyon sokat kérdeztem a Szent szellemet, melyik gyülekezetbe menjek és minden alkalommal azt a igét tette a szívemre, hogy szeresd anyádat és apádat, hogy hosszú életű légy a földön. Így értettem meg, hogy a sok vallás nem Istentől van, hanem az ördög osztotta meg az egyházat. Mert gondoljunk bele, ha nevében más, akkor rendtartásában is különböznie kell, őszintén kérdezem melyik az igazi? Úgy döntöttem magam vallási állapotát református hivő kereszténynek fogom nevezni, addig mindenképp, míg újra megépül az Anyaszentegyház. A keresztséget viszont az evangélium szerint saját akaratomból meritkezéssel vettem fel. Minek helyességéről Isten úgy tett bizonyságot, hogy kegyelemből megadta a nyelveken szólás             ajándékát.                  

A hitéletben való fejlődésem ellenére sem tudtam teljes mértékben azonosulni az evangélium igazságával, hiszen még voltak az életemben olyan dolgok, melyek e világhoz kötődtek. Ezeket felismerve könyörögtem Istennek, hogy ezekbe, a dolgokba is adjon kegyelmet. Ekkor Isten elvezetett a bűnvallás szükségességéhez, ezt megtéve teljesedett ki az életem. Hálát adok Istennek a kegyelemért, Jézus Krisztusnak a megváltásért, Szentszellemnek a tanításért, külön hálát adok Istennek Jézus Krisztus nevében azokért a gyülekezetekért és egyénekért kiket Isten elküldött az én megváltásomért. Ma már tudom ez egy lehetőség, mely elvezethet az üdvösségre, de az üdvösséghez csakis hitben való kitartás vezethet. Ehhez kérem Isten kegyelmét Jézus Krisztus nevében magam és minden olyan embernek, aki őszintén keresi Istent. Meg kell jegyeznem a hitélet harc, mindenkinek magának kell megvívni ezt a harcot, de biztos lehetsz benne, hogy a Mindenható Isten mindenkor veled lesz és támogat, míg őszinte szívvel ragaszkodsz hozzá, és mindenkor diadalra vezet. Ne feledd minden helyzetben segítségül hívni az Úr nevét, hisz Őnála van a szabadítás, a boldogság, az igazi gazdagság, a megelégedés és Ő vezet el igazságról-igazságra, igéről-igére. Ezáltal életed teljes hosszát kitölti, és szükségedet betölti. Merj hozzá fordulni, mert Ő a Mindenható Isten. Szeretnék bátorítani mindenkit, hogy keresse Istent, mert Őnélküle minden hiábavaló és a hiábavalóság pedig a kárhozatba vezet, ezzel szemben a Mindenható Isten az örök életet ajánlja fel. Rajtad áll: üdvösség, avagy kárhozat.
Én döntöttem 1997 júniusában, és azóta nem szedek gyógyszert, kegyelemből meggyógyított, meg szabadított minden szenvedélytől és ez a szabadság boldoggá tett. Nem állítom, hogy nincs probléma, vagy gond az életemben, de azt igen is határozottan állítom, hogy Isten minden egyes alkalommal segít, mikor akaratunkkal nem keresztezzük az Ő tökéletes tervét. Itt őszintén merem tanácsolni, hogy mindenkor és minden esetben tudjuk rábízni magunkat és mindenünket Istenre azzal az egyszerű mondattal: Uram legyen meg a te tökéletes akaratod az életembe. Tudom, az üdvösséget nem recept formájában nyeri el az ember, nem is cselekedetek által, hanem Isten kegyelméből hitt által. Tisztában vagyok azzal a ténnyel, hogy Isten tökéletességéből és a bizonyságok sokaságából következtetve, minden embernek más és más üdvösséget készített elő, de az oda vezető út csak és kizárólag egy módon lehetséges: őszinte vággyal keresni Istent, az evangélium igazságát keresve kérni Isten Szellemét, hogy tanítson, gyógyítson és vigasztaljon. Ehhez nem szükséges semmiféle tudás vagy hatalom, kizárólag hit és ha nincs, akkor azt is kérni kell, Jézus Krisztus nevében az Atya Istentől. Nagyon fontos, hogy gyülekezetekben gyakorolják a hitet, de ha lehetséges olyan gyülekezetet válasszanak, amelyben működik a szent szellem ereje, mivel Isten vezetése ott nyilvánvaló. Az én esetemben a betegség késztetett arra, hogy keressem Istent. De mindenkinek szeretettel ajánlom, hogy ne várja meg míg romlás, vagy betegség következik az életében, hanem még akkor számoljon Isten kegyelmével, amikor még jól megy életének folyása. Tudom, mikor kegyelemről beszélek akkor nyilván való a bűn de Isten előtt mindenki bűnös és nem csak azért mert valaki  a törvény ellen vétett, hanem az ő hitetlensége miatt, gondoljunk bele valaki csinál valamit és el vitatják tőle mennyire bántó és bosszantó. Mennyivel inkább bosszantó mikor a Mindenható Istennek a teremtő munkáját vonják kétségbe csodálkozunk e azon, hogy Isten ezt bűnnek tulajdonítja az Ő szeretetének és hosszú tűrésének köszönhető, hogy ad az embernek lehetőséget a bűnből való kiszabaduláshoz Jézus Krisztus által ”Aki hisz az Ő nevében annak örök élete van”. Befejezésül pedig kérem Istent Jézus Krisztus nevében, akik olvassák ezt az írást támadjon hit a szívükbe és Isten cselekedjen velük irgalmasságot, hogy elnyerhessék az örök életet.

Köszönöm a kegyelmet, hogy mindezeket leírhattam a te dicsőségedre Megváltó Istenem. ÁMEN

 

                                     Közel az ÚR.

 

Minden egyéb írás megtalálható a http://nemhallgathatok.eoldal.hu oldalon.