Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Isten bemutatása 3.rész

Szentháromság hármas szövetség Atya, Fiú és Szent Szellem között. Ez a szövetség fel nem bontható és le nem győzhető.

Atya

Az Atya a teremtő Isten, aki szólt és meglett, hívott és előállt, a szava által lett ég és föld, a menny minden rajta és benne lévő. A makro-, és a mikrovilág egyaránt olyan csodálatos módon van megteremtve, hogy az ember által felfoghatatlan. Annak ellenére állítom, hogy a tudomány nagyon gyors tempóban fejlődik, de abban biztos vagyok, hogy Isten teremtő munkáját soha nem tudja az ember megfejteni. A DNS-kutatásban hatalmas a fejlődés, hiszen az emberi DNS arab számokkal ki fejezve két méter negyven centi számsor lenne és a DNS száma az emberben fizikai számmal nem kifejezhető és a mai tudomány három automatának nevezett számítógéprendszerrel ezer óra alatt képes a teljes ember DNS-állományát feltérképezni. De a feltérképezés és a másolás nem ad választ a DNS egymáshoz kapcsolódás harmóniájáról, sem a kölcsönhatásról, sem a DNS belsejében lejátszódó információáramlásról, sem a megsemmisülésről, sem az újratermelődésről.

Kérdezem a tudomány milyen választ ad arra, ha imádkozunk Jézus nevében egy fájdalom vagy betegség ellen és pillanatok múlva elmúlik a fájdalom, és megszűnik a betegség. Szeretteim ez a szerető és hatalmas Isten kikutathatatlan a tudomány által, de ha hit által közelítesz Őhozzá, akkor kijelenti magát, hiszen már Ádámmal alkonyatkor sétált az Édenben, ami azt jelenti, hogy Isten vágyik az emberrel való közösségre. Nem igaz az az állítás, miszerint Isten a bűneset után elhagyta volna az embert, hiszen Káint figyelmeztette, hogy a bűn az ajtó ellőtt áll, és rá van vágyódása. Ennek ellenére Káin elkövette a testvérgyilkosságot. Miután Kaint félelem szállta meg Istennél panaszkodott, és Isten megpecsételte, nehogy valaki megölje. Figyeljetek szeretteim még nem volt törvény és nem volt mihez viszonyítani a cselekedetet és büntetés sem volt. Káinban az a felismerés okozta a félelmet, hogy őt is bárki megölheti.

Noéig teljesen betelt a Föld erőszakossággal, ekkor Isten özönvíz által elpusztította a Földet, csupán nyolc embert hagyott életben, de még ekkor sem vezette be a törvényt, pedig már Noénak a fia Kám újra a bűnben forgolódott, de a hosszútűrő Isten egészen Mózesig várt a törvény bevezetésével.

A törvény időszaka alatt a próféták által kijelentette Krisztus eljövetelét és áldozatát és az új szövetséget. A törvényt csak, és kizárólagosan azért adta az embereknek, hogy felerősítse a bűnt, ami által az ember rájön arra, hogy képtelen betartani a törvényt és szüksége van a kegyelemre. Isten azért rekesztette az embert ideiglenesen a bűn alá, hogy mindenkin könyörüljön. Látni kell, hogy Isten minden időben és minden körülmények között az ember megtartásán munkálkodott, és Istennek a valódi természete a szeretet, a megtartás, a szabadítás, a gyógyítás és a vigasztalás.

Kénytelen vagyok bibliai történetek által ismertetni Isten természetét. Akarom, hogy az Istenről alkotott téves ismeretet, miszerint mérges, haragvó, és bosszúálló teljesen elfelejtenék. Mivel más az ószövetség és más az újszövetség. Isten nem változik. A föld alapítása előtt már tudta és látta mindezeket a dolgokat és ennek ellenére nem mondott le rólunk, mert így bizonyosodik be a jósága, szeretete, kegyelme, hosszútűrése, irgalma és tökéletessége.

A Fiú

Második személy Jézus, a Krisztus (Isten felkentje), megváltó Isten, Istenség testben, A fiú, Imánuel (jelentése: velünk az Isten), testté lett ige, Júda oroszlánja, bárány, alfa és omega, kezdet és a vég, első és utolsó, ember fia, Isai gyökere és ága, Messiás, Rabbi. Ézsaiás próféta pedig csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, Örökkévalóság Atyjának és Békesség Fejedelmének mutatja be. Ezek a nevek és el nevezések mind Jézust, a földre született Isten neveit és tulajdonságait mutatják be.

Az alfa és az omega, kezdet és a vég és az első és utolsó elnevezések első része mind a létezésének a kezdetére utal. „Mielőtt lett e világ, én már vagyok”. Az elsősége mindenben megnyilvánul. Például a feltámadásban, de az Atya Istennél is, hiszen minden Őrá nézve teremtetett és minden őbenne áll fenn, Ő a mindenség Ura is. „Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.” Ő a királyok királya és az uraknak ura. A felsorolás második része pedig arról az időről szól mikor minden az Atya Isten hatalma alá vettetik és Jézus abban a dologban utolsó lesz.

Júda oroszlánja, és a bárány együtt van említve a János jelenésekben, mert az oroszlán a sátán fellett aratott diadalára utal, a bárány pedig Istennek bemutatott áldozatát fejezi ki.

Az Isai gyökere és ága Dávid apjának a neve az emberként született Jézus Dávid királyiságának örökkévaló folytatása, de a gyökere az az Istenségének a kijelentése, mert az Isteni mivoltához mindenkor ragaszkodik.

A megváltó isten pedig a földi szolgálat és az áldozatának eredménye: az áldozatot az ószövetségben állatok megáldozásával végezték minden nap, de az állati vér nem tudta eltörölni a bűnt csak elfedezte azt, ami nem volt alkalmas az Isten megbékéltetésére az emberek folyamatos bűnei miatt. Az emberi indulatból született ember viszont a bűn természetét örökölte ennek okán képtelen tökéletes áldozatot bemutatni a Szent Istennek. Krisztusnak azért kellett emberként megszületni, hogy amire az ember képtelen, azaz bűn nélkül élni, azt ő bemutassa és így alkalmassá váljon Ő maga a tökéletes áldozat bemutatására. Megjegyzem a szeplőtlen fogantatásnak is fontos szerepe volt mert a bűnös természet így nem volt jelen Jézusban és az Ördög bűn által nem tudta kísérteni.

Figyeljetek szeretteim Jézus bűntelen volt és meghalt a bűneinkért. Ő kereszthalált szenvedett helyettünk! „mert a bűn zsoldja a halál”. Ő pedig kifizette minden ember helyett!!! Halljátok? Nem kell meghalnom a bűneim miatt, hiszen Jézus Krisztus áldozata miatt kegyelmet kaptam. Mert elhittem, hogy én miattam is szenvedett, helyettem is meghalt, és harmadnapon az én bűnbocsánatomra fel is támadt. Nincs más feltétel, elhittem és kértem. Hittem és kaptam. Meg van írva, hogy hit által kegyelemből van az üdvösség. A hit hallásból van, az Isten Igéjének a hallgatása által, Jézus az Élő Ige, tehát Jézus beszédének hallgatása által. Az Ő beszéde pedig az élő Isten beszéde, azért jelenthette ki: „ég és a föld elmúlik, de az én beszédem soha el nem múlik”, nem csak a beszéde, de minden tette, természete, jósága, irgalma, szelídsége.

Ő mindenben az Atya Istent képviselte. Nem másolásról van szó, hanem a tökéletes Istennek a hű bemutatása engedelmesség által. Így válik nyilvánvalóvá Isten szerető természete, nincs ószövetségi természet, hanem egy az igazi természet van, a szerető természet. Szeretnék rámutatni, hogy Jézus senkit sem vádolt. Ő kizárólagosan csak az újszövetséget képviselte szóban és tettben. Közben pedig betöltötte a törvényt, mert hirdette az Isten kedves esztendejét, s közben betegeket gyógyított, szabadított, halottakat támasztott. Milyen csodálatos, hogy tudta mennyire bűnösök az emberek, azzal is tisztában volt, hogy ezekért a bűnös emberekért kell neki kereszthalált szenvedni. Nem akarom, hogy ne tudjátok mennyire hűnek kellett lenni az Isten akaratának a maradéktalan betöltéséhez és emberként Isteni szeretetet gyakorolni. Az teljesen világos, hogy senki, de senki emberek közül nem képes így szeretni, hacsak nem fogadta be Jézust, mint megváltót mert akkor, csakis akkor tudja a Jézusi természetet produkálni. A biblia Isten akaratát és tervét, majdnem mindent történeteken és példázatokon keresztül mutat be. Jézus az, aki a legtökéletesebben alkalmazza ezen eszközöket. Remélem Isten kegyelméből lesz módom Jézusnak sok dolgait leírni, hogy mit miért és hogyan csinált, mennyi akadály és ellenségeskedés közepette miértünk. Sok csodálatos tanító van, akik csodálatos ismerettel és hűen hirdetik az evangéliumot én tizenegy osztállyal a legegyszerűbben és hűen szeretném tolmácsolni az élő Isten kegyelem által való ki jelentését. ámen.

Szent Szellem

Istenség harmadik személye a Szentszellem nem lélek. Károli, Gáspár az 1500-as években a szellem kifejezést félelemből nem merte leírni, de meg kell nézni a héber és görög eredeti írásokat és más országok szentírásait: ott mind szellemnek, azaz Szent Szellemnek nevezik. A lélek az embernek az öt érzékszerve, az ízlelés, a szaglás, a hallás, a látás és a bőr által érzékelhető különböző behatások összessége. A lélek, amely az agyunk által információt közöl a hogylétünkről. A Szent Szellem az Istennek a cselekvő ereje. Ezt Mózes 1,1-2 igehelyeken is láthatjuk: a teremtett világ fellett lebegett Isten Szelleme, még kietlen és puszta volt, és sötétség uralkodott a mélység felett. Isten a szavával teremtett mindent, a Szent Szellem pedig kivitelezte.

Az ember teste Isten temploma, azaz Szent Szellem temploma. Az újszövetségben Jézus ígérte „maradjatok Jeruzsálemben, míg elküldöm ama vigasztalót.” Pünkösdkor történt meg, hogy Szent Szellem a Jézus tanítványaiban vett lakozást, és a Szellem által vettek erőt. Jézus azt is mondta a Szent Szellemről, hogy Ő majd elvezet minden igazságra és eszetekbe juttatja majd az én beszédemet. A Szent Szellemet úgy lehetne jellemezni, hogy Ő erő, dinamika, harmónia és megannyi képesség, amelyet mi emberek el sem tudunk képzelni. Gondoljunk bele csak a föld viszonylatában a növények és az állatok sokasága, sokfélesége, minden teremtett lény kölcsönhatásban van egymással, semmi nem lett ok nélkül, feleslegesen teremtve. A tökéletesség a tervezésben és a végrehajtásban is érvényesült.

Szent Szellem vizsgálja az Isten dolgait, hiszen az élő Isten mondja: elpusztítanám a földet a bűnök sokaságáért, de nem teszem, mert megkeseredne előttem a Szent Szellem. Szent Szellem az emberben is hasonlóképpen munkálkodik, akkor lehetséges a kijelentés, amikor az Isten Szelleme összhangot talál a szánk és a szívünk között. (A szív teljességéből szól a száj). Nagy kegyelem és kiváltság, hogy tudhatjuk, hogy Isten szelleme vágyik kijelenteni Krisztust, hiszen azért lett küldve. Mindezt olyan szeretettel és odaadással teszi amitől tejesen lenyűgözi az embert.

Tud meg bárki vagy is, hogy Isten Szelleme vágyik neked is kijelenteni Krisztust és az ő áldozatát és mindent ami által közelebb kerülsz Istenhez! Szent Szellem mindenkor tiszteletben tarja az ember szuverenitását, soha nem tolakodik, soha nem vesz rá olyanra, amit te nem akarsz. Amikor azonban érzékeli a teljes odaadást akkor eláraszt ismerettel, békeséggel, felruház mennyei erővel, hatalommal. A bajok és problémák megoldódnak és mindennek tetejében ujjongó öröm és hatalmas boldogság tölti el az embert.

Szeretett atyámfia, tiszta szívből kívánom Istentől, hogy te is megélj hasonlókat, mert Isten nem személyválogató és mindenkinek megadja szemrehányás nélkül Szent Szellemet, aki kéri tőle.

Isten bemutatását nem akartam történetekkel illusztrálni, de végezetül mégis kivételt teszek. Annyira lenyűgöző a különbség Péternél. Amikor Jézust elfogták ő háromszor is megtagadta. Miután pedig pünkösdkor betöltekezett Szent Szellemmel az a Péter, aki félt és bujdosott kiállt több ezer ember elé és bátorsággal elmondta nekik, hogy akit ők megöltek és feltámadt azt hirdeti nékik, és anélkül, hogy bárki tanította volna a próféták által ki jelentet dolgokon keresztül pontosan bemutatta a Jézus Krisztus áldozata általi új szövetséget. Ezt olyan meggyőzően tette, hogy háromezer ember hitt a szavának és megtért. Kétséget kizárólag csak Szent Szellem lehetett az, aki képessé tette az egyszerű halászlegényt az evangélium hirdetésére.

Végezetül pedig a legcsodálatosabb hírrel zárom az Istenség bemutatását: minden nap PÜNKÖSD van. Azaz minden nap közösséged lehet az élő Istennel az Ő Szelleme által Dicsőség Istennek.

Ámen.

Közel az Úr.

 

Következő téma: hitet és kegyelem

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

mitersz@c2.hu

(mitérsz, 2020.01.06 19:05)

"Szentháromság hármas szövetség Atya, Fiú és Szent Szellem között. Ez a szövetség fel nem bontható és le nem győzhető."
Ne mondjál olyanokat az egyedül igaz Istenről, a mi Istenünkről, ami nem bibliai tanítás, mert az idegen tüzet nem tűri! Jn 17:3; 20:17
https://egyvagyharom.blogspot.com