Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Nem hallgathatok

 Először bizonyságot teszek a Szentháromságról, az Atyáról, Fiúról és a Szentszellemről, továbbá a keresztény anyaszentegyházról. Hiszem Isten ma is élő és ható, Jézus Krisztus az élő Isten fia, ki Megváltó és Szabadító hiszek a feltámadásban és az örök életben és a Szentszellem erejének munkálkodásában. Továbbá bizonyságot teszek a Károli Gáspár által fordított evangélium alkalmas az üdvösségre. Most pedig én Módi Sándor fogadom Isten kegyelméből kapott ismeretet, tovább adom és se emberre se hatalomra tekintettel nem leszek, csak és kizárólag Isten tökéletes akaratát szeretném tolmácsolni. Hálából, hogy eltékozolt életemet újra felépítette. Ehhez kérek Istentől Jézus Krisztus nevében erőt, kitartást, alázatot, fegyelmet és mindent mi szükséges e szolgálatra, és ebben a dologban miden itt leírtakban ne az én akaratom, hanem a tökéletes Isten tökéletes akarata legyen meg. Minden írásom gondolatom és minden cselekedetem Isten dicsőségét szolgálja. Ámen.

Nem Hallgathatok!

Nem hallgathatok, mikor a teremtett világ rohan a pusztulás felé és az egyházak sem képesek lassítani a folyamatot. Sőt az egyházak, kik e világ világosságának kellene lenniük, egyre jobban eltávolodnak Isten .parancsolataitól, ennek okán évszázadok óta tévelyegnek, és nem tölthetik be szerepüket. Olyan mértékűnek láttam a romlást, hogy nem láttam emberi síkon lehetőséget arra , hogy vissza térnének az alapokhoz ez által meg újulnának az  egyházak hiszen mind arról van meg győződve , hogy ők képviselik hitelesen Istent. Pedig egyszerű lenne a képlet csak az evangéliumot kellene tanulmányozni és össze vetni a rendtartással és azonnal ki derülne , hogy meg áll e  a rendtartás  Isten igéjével szembe . Mert ha meg egyezik akkor jeleknek és csodáknak kellene történnie a egyházakban és gyülekezetekben . Isten az ő Szelleme által elvezetett evangéliumon keresztül arra a felismerésre, hogy nem lehet eltérni az eredetitől. Az eredeti pedig az anyaszentegyház. Felmerül a kérdés mi okból vannak különböző egyházak, gyülekezetek, mikor a kezdetkor csak az Anyaszentegyház volt és a helységnevek különböztették meg egymástól, (pl.: Korinthusi gyülekezet, Római gyülekezet). Ezek a gyülekezetek csodálatos módon növekedtek hitben és létszámban egyaránt, de a lényeg, hogy Isten jelekkel és csodákkal erősítette az egyházat. (Márk 16/20.: Az Úr együtt munkálkodván velük, és megerősítvén az igét a jelek által, amelyek követik őket.) Tehát amennyiben a mai egyházak követnék Isten utasításait akkor ma is lennének jelek és csodák az egyházakban, tehát Istennek az egyházak megtartása, nem pedig a megosztása az érdeke és célja . Következés képen  egyedül az ördögnek volt érdeke, hogy az anyaszentegyházat megossza, és így belülről bomlassza. Ezt a tényt semmi nem példázza jobban, mint az egyházakban szaporodó bűnök, pedofil és házasságot megfertőztető papok, ember imádat, világi politikával való szoros kapcsolat, zsidógyűlölet, halott bálványozás templomba való temetés, Krisztus tagadása, vér evése és sok-sok olyan cselekedet, melyek meggátolják Isten kegyelmének kiáramlását. De a tagok cselekedete, viselkedése is megmutatja a kórképet. Nem elkülöníthető az egyén cselekedete egyháznak állapotától, hiszen a bűn természeténél fogva így terjed, Ádám és Éva bűnbeesése óta. Nem mindegy, hogy vezető, avagy közösségi tag által, hiszen a tag cselekedetét köteles vezető megítélni, adott esetben eltávolítani az egyházból, hogy a gyülekezetre ne hasson ki a bűn, de fordítva ez nem lehetséges. Ebből is látszik a vezető bűne által automatikusan belép a bűn a gyülekezetbe, meg kel jegyeznem, ha a népek között terjed el bűn akkor pedig olyan vezetőt kap amely által elnyerik büntetésüket és a tökéletes Isten nem vállal velük közösséget. Mer-e valaki gondolni arra, hogy ennek ellenére működik Isten ereje, mikor a fiával sem vállalt közösséget, mikor a mi bűnünket viselte ártatlanul, mert Isten első sorban igazságos és semmilyen szinten és semmilyen formában nem hajlandó a bűnnel közösséget vállalni. (Máté 27/46: én Istenem én Istenem miért hagytál el engemet) Meg kell állapítani az egyházak évszázadokon keresztül tévelyegtek és annyira beleivódott a bűn, hogy már az egyház rendtartása szokásai gátolják az egyén üdvösségét is. Itt már változtatások nem segítenek, csak és kizárólag az Anyaszentegyház újra felépítése lehet az egyetlen megoldás. Történtek próbálkozások az egyházak megreformálására, de minden esetben ki-, és leváltak és ezt a nevük megváltoztatásával kezdték,nem veszik figyelembe az  evangélium igazságát mint Jézus nevétől kezdve minden névnek milyen nagy jelentősége van ez nem véletlen  hiszen a embereknek a neve magában hordozza az egész sorsát, saját megfigyelésem alapján állíthatom, hogy az ember mikor le cseréli a nevét vallását akkor szinte visszafordíthatatlan romlás következik be az életében,  egyházaknál sincs ez másképpen .Épen ideje lenne  a tökéletesen működő alapokhoz való visszatérés . Hiszen Isten tökéletes terve már a föld alapjának lerakásánál kész volt. Csodálkozik bárki is azon, hogy nem teljesedett ki az Isten kegyelme. Mivel minden Istenben reménykedőnek célja az üdvösség, gondolható, sőt tudható, hogy Isten vezetése nélkül nem megy. Isten pedig az ő Szentszelleme által akarja vezetni az egyházat és az egyént egyaránt, János e 14/26. „Ama vigasztaló pedig, a szent szelem, akit az én nevembe küld az Atya, az mindenre meg tanít majd titeket , és eszetekbe juttatja mindazokat , a miket mondottam néktek.” Megtért gyülekezetek ugyan Istennek azon parancsolatának, melyben azt  rendeli, hogy térjetek meg annak eleget tettek, ennek okán Isten az örök élet lehetőségét adta ezen gyülekezetek tagjainak. De azt a nevet mely védelmet biztosítana a gonosz ellen, azt nélkülözik, vagy mondjam azt, hogy megvetik? Pedig ennél semmi nem fontosabb, sem szükségesebb nem lehet Isten kegyelmében való megmaradásra. Bármilyen jó a szándék, de minden hiábavaló, hiszen egyetlen egy parancsolatot, rendelést vagy törvényt megront, nélkülöz, akár kikerül, ott bekövetkezik tévelygés, a tévelygés által a bűn, a bűn által romlás. Tehát János jelenés 22/18, 19 (18, „ Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, a ki e könyv prófétálásának beszédeit hallja: hogy ha valaki hozzá tesz , e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra.). (19 És ha valaki elvesz e prófétálás könyvének beszédéből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből, és a szent városból, és azokból, a mik e könyvben megírattak „.). Ezen igék szó szerint értendők, mivel Istenben még a változás árnyéka sem található, ezért az egész evangélium példa és irányadó minden hívőnek. Ezért még azon gyülekezetek sem nélkülözhetik hol működik a Szentszellem ereje, szeretettel és megtartás okán javaslom ezen gyülekezeteknek, hogy forduljanak e dologban is Isten Szentszelleméhez. Ő, csakis ő vezethet el az igazságra. Kérem ezeket a gyülekezeteket ne legyenek elbizakodottak, csupán emlékeztetőként azt mondja az Úr :kevélyeknek ellen áll az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Tudni kell továbbá, hogy Máté 7/21, 22, 23 rom pontosan azon egyéneket és gyülekezeteket illeti gonosz tevőknek, akiben működik az Isteni erő. Ez attól van, hogy egyrészt hit által elvették a kegyelmi ajándékokat, másrészt viszont nem pontosan cselekszik Isten akaratát, és így szinte észrevétlenül beköltözik a tévelygés, hiszen a tévelygés először apró dolgokban jelentkezik, mikor már kiterjed nagyon nehéz visszatalálni Isten kegyelmébe, hiszen akkor már a kábulat szelleme uralja le úgy az egyént mint az egyházat. Tudom magam életéről, hogy mikor a bűn leuralja az embert bármilyen szinten, olyankor a lelkiismeret, bűntudat és a félelem megbénítja és megnémítja az embert az imádság sem akar kijönni a száján . Ilyenkor csak az őszinte bűnbánat segít és bízva Isten irgalmasságában kitartóan kérni a kegyelmet. Ezért mindenkit arra kérek, ne engedjen a hitetőnek, inkább minden dolgot és történést az evangélium igazságával hasonlítson össze és kérje a Szent Szellem vezetését így csakis így lehet eljutni az igazságra. Tudni kell, pusztán az evangélium olvasásával nem jutunk el az evangélium igazságára, mivel szellemben íródott, csak és kizárólagosan a Szentszellem jelentheti ki. Tisztában vagyok azzal a ténnyel, hogy ezeket a dolgokat fizikai értelemmel nem lehet felfogni, de fizikai elmével is különbséget lehet tenni jó és rossz között. A mai ember okos de a okosságát arra használja fel, hogy kívánságait és gerjedelmeit ki szolgálja és ehhez mindent és mindenkit ki használ és ha nem kapja meg akkor még öl is érte, de ha megkapja akkor még többre vágyik és okossága ellenére sem veszi észre, hogy evvel saját magát pusztítja. Egyrészt, mert az élvezeti cikkekkel rombolja a testét az Isten templomát, másrészt pedig a hitetlenségéből kifolyólag az ördög kénye kedve szerint pusztítja  ha lehet már az e világi életében, úgy mint öngyilkosság, alkoholizmus, kábítószerek, és más szenvedélyek, cselekedetek miatti betegségek, példának okáért a szexuális bűnök következménye az ,AIDS méhnyak  rák és a különböző nemi betegségek. Ez a kisebbik rossz hiszen szellemi életüket is meg öli. Ezt már sokkal fondorlatosabban csinálja, hiszen itt a világi ember nem veheti észre a csapdát hiszen nincs Istentől kapott ismerete arra vonatkozóan, hogyan lehet fel ismerni és kikerülni az ördög cselszövését. Isten tudván, hogy az ember nem képes az ördög ellen való harcra, ezért nagyon egyszerűen biztosítja a védelmet. Miszerint: elküldte azt aki legyőzte a gonoszt. Neked csak annyit kell tenned, hogy be fogad a diadal urát. A Megváltót és Jézus vére befedez és megvéd .„Állj ellen az ördögnek, az ördög elfut előled,  Jézus nevét mindekor hívd segítségül hiszen az Ő nevének enged

minden ártó szellem, úgy mint szenvedélyek szelleme, betegségek szelleme de a hazugságnak és a kevélységnek is van szelleme és minden olyan dolognak amelyek távol tartanak Istentől.  Ha ezt az utasítást nem tartod be, akkor ki vagy szolgáltatva a pusztítónak. Istennel nem gondol törvényeit és rendeléseit háta mögé veti ez által jut kárhozatra.,az ördög ember gyilkos és hitető ennek okán pedig elhiteti még az okos emberekkel is, hogy csak magaddal törődj, használj ki mindent és mindenkit,egyél, igyál hajszoljad az élvezeteket.,  hiszen te kivétel vagy te cigizzél ,dorbézolj, kábítószerezzél, paráználkodjál s ezeknek semmi következménye nem lesz   eközben az élő Isten törvénye amely az egész világ egyetemre ki hat meg bünteti a bűnt minden élőlénybe így az emberbe is , az ördög pedig pont ezért tereli el a figyelmedet arról a tényről, hogy ezek a dolgok megöli mind a tested mind a szellemed, e világi életedben , beteggé, irigyé,elégedetlené tesz . Persze az ember magának nem akarna bajt és betegséget , de mivel nem Isten megtartó igéjét követi így az ördög kénye kedve szerint rombolja és végül meg öli az embert. Isten pedig szeretetéből fakadóan fel kínálja hit által az örök életet, törvényét rendelését,parancsolatait melléd rendeli, hogy ezek be tartása által  el nyerhessed az örök életet, e világon pedig egészségesek, elégedettek,vidámak, bizakodóak és minden elfogultság nélkül állítom, hogy boldoggá tesz. Hiszen a világi ember ezt a szót akkor használja mikor szerelmes vagy gyereke születik és ha bele gondol a szerelmet a féltékenység gyerek várást pedig az aggodalom előzi meg mikor ezen negatív dolgok nem következnek be akkori állapotot nevezik boldogságnak Isten által fel kínált  boldogság pedig elsősorban tiszta minden aggodalomtól mentes szívet lelket be töltő. Ez a boldogság szabaddá tesz, ezen felül. Isten szabadit, gyógyít, vígasztal és fel kínálja a legnagyobb gazdaságot a meg elégedést. Tehát ha össze vetjük Isten és a hitető nyújtotta lehetőségeket akkor nyilván való, hogy Isten  a megtartáson alapuló hosszú békés életet, az ördög pedig a pusztulást, elégedetlenséget, lázadást és minden olyan dolgot mely a pusztuláshoz vezet .Az embernek pedig adott a választás élet vagy halál, üdvösség vagy kárhozat, örök élet vagy az olthatatlan tűzön való szenvedés. Isten az ember teremtésénél négy dolgot adott az embernek testet, lelket, szellemet és szabad akaratot, hogy döntsön vele vagy nélküle. Én saját életemből tudom, hogy az e világ ura által kínált lehetőséggel élve negyvennégy évesen hét fajta betegségtől szenvedve gyakorlatilag kész voltam a halálra, mivel emberi síkon nem volt reményem így fordultam Istenhez. Isten pedig nem személyválogató és az ő kegyelme által meg gyógyított, tehát ha nekem megkegyelmezett, akkor mindenkinek elérhető. Nagyon fontos folyamat, hogy őszinte vágyat gerjesszünk szívünkben Isten megismerésére. Ha pedig megismerted engedelmeskedjél a törvényének és rendelésének. Hiszen ez a törvény kihat, és ez által él nemcsak a Föld, hanem a Világegyetem. E világon történő dolgokon elkeseredsz, szeretettel közlöm veled, mindezek a dolgok az Evangéliumban le vannak írva és ezek mind be is következnek. Vigasztalásodra, ha elterjed a bűn, akkor fog kiáradni a kegyelem, és akkor jön el az Úr, és megítéltetik a Föld. Nem félelem keltés okán mondom de meg kel vizsgálni a dolgokat és látni kel Sodoma és Gomora el pusztítása is akkor következett be mikor az erőszak és a bűn nyilvánosan tombolt és a becsületes embernek félni kellet. Most már sok jel utal erre, hiszen demokrácia és a liberalizmus a bűnnek a meleg ágya. .Nem akarok lázítani

senkit de gondoljanak bele a demokrácia azt mondja  joga van ! Isten pedig minden kegyelemből van de méltó a munkás az ő bérére. „joga van” fel jogosítja az embert a követelőzésre és a lázadásra , még vigyáznak, hogy ne sérüljön a jog addig a bűn gátlástalanul teret nyer így fordulhat elő , hogy olyan eszmék szinte zavartalanul működhetnek melyek az egész világot háborúba sodorta és több millió ember halálát okozta. Tovább megyek a demokrácia anélkül , hogy meg vizsgálná jó e vagy rossz valami  jogot biztosít jónak rossznak  egyaránt mind a kettőnek ez által a bűn legitimmé válik. Nem gondolhatja senki komolyan gyermek melynek értelméhez a esztelenség van kötve az nem fenyíthető, hisz azért sokasodnak a gyermek bűnözések mert a demokrácia a törvény által meg tiltja a fenyítést. Isten pedig azt mondja, hogy „ne vond meg a gyerektől a pálcát hisz meg mented a lelkét a pokoltól” nem azt mondja verd agyon a gyermekedet hanem szeretettel neveld és ha kel fenyítsd meg de a szeretet fenyítés közben se távozzék el a te szívedből. A felnőttek esetébe aki bűnözik és el ítéltetik akkor a demokrácia és a humanizmus nevébe olyan körülményt biztosítanak az elítéltnek melynek nincsen vissza tartó ereje a további bűnözéstől, hiszen bent a büntető intézetben sportolás és sok olyan dolgot tehetnek amely a kinti életében sem el érhető,  hol ott   a bűn mértékével meg egyezően kötelező módon be vezetnék a át nevelést olyan módon, hogy be mutatni hang és kép formájában a helyes élet módot, az bizonyosan  csökkentené a visszatérést a bűnhöz és a börtönbe .Meg vagyok győződve a Mindenható Isten azért alkotta meg a két pólusú  világot, hogy mindennek meg legyen az ellentétele, jónak a rossz , a melegnek a hideg , a bűnnek a bűnhődés , a lázadásnak az engedelmeskedés. Az ember pedig kapott értelmet szabad akarattal , hogy tudjon választani jó és rossz között.

Csodálatos módon a fizikai törvényszerűségnek engedelmeskednek az emberek hiszen ha forróhoz vagy hideghez nyúl azonnal érzi a következményét.

A szellemi törvényszerűséggel nem ilyen egyszerű hiszen a bűn elkövetése pillanatában nem érzékeli az ember a bajt, bár sok esetben súlyosabb következményei vannak  ennek okán gondolom, hogy a törvénynek elsődleges  kötelessége lenne a bűnben forgolódó emberek számára  meg ismertetni a bűn következményeit egyházak szerepe ebben a tárgy körben  lenne nagyon fontos. Gyávaság vagy tévelygés okán nem merik meg fedni az embereket az emberek abban a hiszembe vannak betöltik Isten rendelését és üdvözségre jutnak. Kegyelem néktek, Vigasztalásotokra, közel az Úr.

 

Kegyelem néktek, Vigasztalásotokra, közel az Úr.